Spausdinti

Apie mus

Sprendžiama specifinė PROBLEMA

Klimato kaita, pasižymintys sudėtinga struktūra – tai vieni iš didžiausių pasaulinių iššūkių, su kuriais mes susiduriame šiandien ir susidursime ateityje. Visuomenė nesusitaria kaip reikėtų kovoti su klimato kaita: kaip juos laikyti ne neišsprendžiama problema, o situacija, su kuria galima susidoroti.

Iki šiol kovos su klimato kaitos priemonės daugiausiai buvo politinio pobūdžio, jos buvo susijusios su valstybės inventoriumi ir didesnėmis pramonės įmonėmis. Bendros veiksmų krypties gairės, suformuluotos tarptautiniu arba nacionaliniu mastu – tai primas žingsnis, kuris neprilygsta praktiniams veiksmams.

Problemų, susijusių su klimato kaita, sprendimas reiškia ir priemonių sušvelninimą, ir jų pritaikymą vietiniame ir regioniniame lygyje. Šiuose lygmenyse atliekami veiksmai užtikrina puikias galimybes, nes tokiu atveju teritorija ir jos elementai yra aprėpiamo dydžio, dalyvaujančios šalys viena kitą pažįsta, o priimami sprendimai leidžia imtis greitesnių veiksmų, tuo pačiu šie sprendimai yra realesni ir lengviau įgyvendinami.

Tačiau vietiniam ir regioniniam lygmeniui trūksta paramos, išteklių, žinių ir patirties, kaip kovoti su klimato kaita ir kasdienėje veikloje, ir įgyvendinant ilgalaikius projektus. Klimato kaita, kaip pagrindinė tarpdisciplininė darnios plėtros prielaida, reikalauja integruoto požiūrio bei plataus spektro vietinio ir regioninio lygmens sprendimus priimančių ir ruošiančių asmenų įsitraukimo, įskaitant aukščiausius valdžios lygmens asmenis.

Yra būtinas bendradarbiavimas tarp miesto ir kaimo teritorijų arba kaimyninių savivaldybių, esančių plėtros teritorijose, zonose arba koridoriuose. Jis gali paskatinti dar stabilesnius pasiekimus bei poveikį, kurį užtikrina lengvai perduodami rezultatai.

Be to, tik keletas jau žengė žingsnį pirmyn ir ėmėsi aktyviai reaguoti į klimato kaita reiškinį, t.y. atsižvelgiant į galimybes ir tinkamus veiksmus, kurie taip pat gali duoti naudos ilgalaikei ekonomikos, aplinkos ir socialinio sektoriaus plėtrai.

Pagrindiniai TIKSLAI ir numatomi REZULTATAI

„Klimato kaita: nuo pasaulinio iššūkio iki vietinių galimybių ir veiksmų“.
BalticClimate pagrindinis taikinys bus maži ir vidutinio dydžio miestai bei kaimo teritorijos visose Baltijos jūros regiono šalyse, siekiant paremti jų plėtrą. Konkrečiai šiose vietovėse bus kreipiamasi į sprendimus priimančius asmenis (politikus, susijusias šalis, įskaitant verslo sektorių) ir tuos, kurie ruošia sprendimus (valdžios institucijas, plėtros agentūras ir kt.), vietiniame ir regioniniame lygmenyje.

Projekto tikslas – identifikuoti, kaip klimato kaita, kaip reiškinys, taip pat sukurs galimybių bei progų, ne tik kliūčių savivaldybių ir regionų plėtrai, kai jie pateikia informaciją apie klimato kaitą savo ilgalaikėse strategijose ir planuose. Šis procesas pagerins mažų ir vidutinio dydžio miesto bei kaimo teritorijų bei kaimyninių regionų konkurencingumą. Pagrindiniai BalticClimate rezultatai bus perduodami ir platinami vietos ir regioniniu mastu visose Baltijos jūros regiono šalyse, siekiant pagerinti esamą situaciją visose Baltijos jūros šalyse. Tai taip pat pagerins darnios plėtros perspektyvas nacionaliniame, Baltijos jūros regiono, Europos ir pasaulio lygmenyje.

Taigi galima išskirti šiuos pagrindinius BalticClimate tikslus:

  • Suteikti galimybę Baltijos jūros regiono savivaldybėms, regionams ir vietinio lygmens atstovams kovoti su klimato kaitos problema bendradarbiavimo, integracijos ir darnos būdu.
  • Priversti klimato kaitos reiškinį suvokti kaip iššūkį bei kaip galimybę bendrai ir darniai vietos ir regiono plėtrai.
  • Užtikrinti, kad Baltijos jūros regiono savivaldybės ir regionai galėtų labiau konkuruoti, susidurdami su ateities iššūkiais, išsaugodami ir puoselėdami bendrą esamą Baltijos jūros regiono identitetą.

Pagal Baltijos jūros regiono programą 2007-2013 metams, BalticClimate didžiausią dėmesį skiria 4 prioritetui „Patrauklių ir konkurencingų regionų rėmimas“.

Konkretūs BalticClimate prioritetiniai rezultatai:

„Pagerėjęs Baltijos jūros regiono miestų ir kaimo teritorijų (ypač miestų – kaimų) pajėgumas ir bendradarbiavimas, kovojant su klimato kaita integruotu būdu kasdienėje veikloje bei priimant trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus, kurie leidžia užtikrinti darnią miestų ir regionų plėtrą“ (susijęs su Programos konkrečiu rezultatu 4.1).

„Atnaujintas klimato kaitos reiškinio suvokimas (būdingas sprendimus priimantiems asmenims ir asmenims, kurie ruošia sprendimus Baltijos jūros regiono miestuose ir kaimo teritorijose) kaip ekonominei veiklai suteikiamos progos, tuo pačiu saugant Baltijos jūros regiono gamtos ir kultūrinį paveldą“ (susijęs su 4.2).

„Didesnis perduodamų priemonių, patirties ir pavyzdžių rinkinys, susijęs su tuo, kaip aktyviai kovoti su klimato kaita vietos ir regiono lygmenyje, bei kaip paremti nacionalinių ir viso Baltijos jūros regiono strategijų plėtrą” (susijęs su 4.2).